Begrippen

 • Verhuurder: De materiaalmeester, in opdracht van de VZW Zevensprong.
 • Huurder: Vereniging of persoon die de materialen huurt.
 • Huurperiode: Periode vermeld op het huurcontract.

Algemene huurregels

 • Aanvragen kunnen gebeuren via het internet, mondeling of telefonisch. Wanneer de aanvraag gebeurt via internet, moet de aanvrager een geldig e-mailadres opgeven, daar de bevestiging geschiedt d.m.v. dit e-mailadres.
 • De huurder is maar pas zeker van de vastlegging van het materiaal wanneer hij een bevestiging krijgt. Deze gebeurt d.m.v. een e-mail of een brief.
 • De huurder moet één dag voor het begin van de huurperiode zelf bellen naar de materiaalmeester om verdere afspraken te maken betreffende de afhaling of opstelling van het materiaal.
 • De waarborg (voorschot) dient contant betaald te worden bij de afhaling, of de opstelling van het materiaal.
 • De verhuurder kan de waarborg (voorschot) gedeeltelijk of volledig inhouden, naargelang de eventuele schade aan de gehuurde materialen, of het niet naleven van de huurregels.
 • Moest de kostprijs van de schade aan de materialen groter zijn dan de waarborg (voorschot), dan behoudt de verhuurder zich het recht om de kosten om de materialen terug in de oorspronkelijke staat te krijgen, terug te vorderen van de huurder. De oorspronkelijke staat is de staat waarin het materiaal zich bevond voor de huurperiode, vermeld op het contract.
 • Bij verlies en/of diefstal van de materialen, wordt de huurder aansprakelijk gesteld.
 • Tenten dienen eventueel verzekerd te worden door de huurder, er is dus geen enkele verzekering inbegrepen in de huurprijs.
 • Bij betaling via een overschrijving, moet men bij “mededeling” het contractnummer vermelden. Dit is vanzelfsprekend terug te vinden op het contract, in het kadertje.

Richtlijnen i.v.m. prijzen

 • Onder “leden” wordt verstaan:
 1. De personen die op de ledenlijst staan van dit werkjaar van de vereniging Scouts Zevensprong Kalfort.
 2. De ouders waarvan zoon en/of dochter op de ledenlijst staan van dit werkjaar van de vereniging Scouts Zevensprong Kalfort.
 3. De leden van de VZW Zevensprong Kalfort.
 • Personen die huren onder de bovenstaande criteria, maar dit doen in opdracht van een andere vereniging, worden aanzien als niet-leden!
 • De korting voor leden is vastgesteld op 25% van het totale huurbedrag.
 • Voor tenten geldt een speciale combinatieprijs. Deze prijs wordt gehanteerd wanneer meerdere tenten worden gehuurd. Wanneer verschillende soorten tenten gehuurd worden, is de combinatieprijs ook geldig! De combinatieprijs is per tent.
 • Een werkjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus.
 • Alle prijzen vermeld in de prijslijst zijn onder voorbehoud, en kunnen steeds gewijzigd worden.
 • Huurprijzen zijn per weekend (van vrijdagavond tot en met zondagavond) ofwel 2 dagen. De huurder beschikt dus een heel weekend over de materialen.
 • Langere periodes huren is mogelijk. Per extra dag komt er 75% van de totale huurprijs bij.
 • Het voorschot dient vanzelfsprekend vooraf contant betaald te worden en kan gedeeltelijk of volledig ingehouden worden bij het niet naleven van de huurregels.
 • Het voorschot bedraagt 50% van de totale huurprijs.
 • Wanneer de huurder wenst dat de materialen door de verhuurder gebracht/afgehaald en/of opgesteld/afgebroken moeten worden, dan wordt er een bedrag van 25 Euro aangerekend bovenop de huurprijs. Dit is wel enkel wanneer de verhuurlocatie binnen een straal van 20km van de lokatie van de verhuurder ligt! Extra kilometers worden verrekend aan 0,25 Euro per kilometer.
 • De opbrengst van deze verhuringen wordt besteed aan het onderhoud van de materialen of aan de aankoop van nieuwe materialen.

Huurregels i.v.m. tenten en shelters

 • Tenten en shelters worden in het algemeen opgesteld en afgebroken door personen van de VZW. De verhuurder kan echter toelating geven aan de huurder om de tenten en/of shelters zelf op te stellen en af te breken.
 • Wanneer er op het contract vermeld staat dat men de tent of shelter zelf gaat opstellen, krijgt men een gedetailleerde beschrijving van de onderdelen en een werkwijze om de tent of shelter op te stellen. Lees deze goed door en stel de tent of shelter op zoals het beschreven staat. Verkeerdelijk opstellen kan leiden tot beschadigingen aan de tent/shelter of aan de onderdelen ervan.
 • Het tentzeil en/of de shelter dient na gebruik op dezelfde wijze opgevouwd worden als voor de huurperiode. Kijk daarom goed naar het zeil bij het ontvouwen! Bij een tentzeil dat verkeerd werd opgevouwen, wordt een gedeelte van de waarborg ingehouden.
 • Wanneer het tentzeil nat is, indien mogelijk eerst laten opdrogen. Wanneer dit onmogelijk is, de materiaalmeester verwittigen, bij het terugbrengen van het materiaal, dat de tent nat is opgevouwd.
 • De tent(en) en/of shelter(s) moet(en) terugkomen in de staat waarin ze zich bevond(en) voor de huurperiode. Dit wil zeggen dat er geen takjes, bladeren, gras, zand, … meer mag opliggen bij het terug opvouwen van het tentzeil.
 • Opspankoorden dienen na gebruik opgerold te worden op dezelfde wijze als voor de huurperiode. Zorg er ook voor dat er geen knopen in het touw zitten. Anders kan de een gedeelte van de waarborg ingehouden worden.
 • Piketten moeten na gebruik proper zijn, d.w.z. er mag geen zand meer aanhangen. Anders kan de een gedeelte van de waarborg ingehouden worden.
 • Bij afbraak van de tent en/of shelter moet ook de werkwijze gevolgd worden. Het afbreken van een tent en/of shelter op een verkeerde manier kan leiden tot beschadigingen aan de tent/shelter of aan de onderdelen ervan.
 • Bij elke tent hoort een bakje met alle onderdelen. Zorg dat dit steeds volledig blijft.
 • De huurder moet steeds de plaats opgeven waar de tenten gaan opgesteld worden. De verhuurder moet steeds deze plaats kunnen bereiken voor eventuele interventies bij storm en dergelijke.
 • De verhuurder mag, als hij vastgesteld heeft dat de tent op verkeerdelijke wijze werd opgesteld door de huurder, de opdracht geven om de fout te herstellen.
 • Er mogen geen affiches of soortgelijke aan de tentzeilen bevestigd worden, op welke wijze dan ook!